Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Upright Consulting AB behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-06-11

Integritetspolicyn gäller för:

  • Kunder och medlemmar
  • Potentiella kunder och medlemmar
  • Jobbansökningar
  • Kontaktperoner och leverantör eller affärsparner
  • Webbplatsbesökare

Kompletterande information finns i vår information om användning av kakor.
Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Kunder och medlemmar

Denna del av policyn gäller för dig som är kund eller medlem i UprightOnline. Som kund handlar du i vår butik eller beställer en av våra tjänster. Som medlem har du ingått ett medlemsavtal med Upright.

Tillhandahållande av produkter, tjänster och medlemskap

Vi behandlar dina kontakt- och betaluppgifter samt andra relevanta personuppgifter du lämnar till oss i samband med att du köper våra tjänster, produkter eller när du är eller vill bli medlem hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. I digitala flöden när du bland annat beställer olika tjänster hämtar vi dina personuppgifter från externa system (SPAR och Transportstyrelsen) för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter i ansökan. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Delning med samarbetspartners

Upright delar inte dina uppgifter med tredje part om du inte har samtyckt till detta.

Uppdatering av dina uppgifter

Det kan förekomma att vi uppdaterar dina kontaktuppgifter mot olika privata och offentliga register som exempelvis SPAR i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

Kommunikation

När du kontaktar vår kund- eller medlemstjänst kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår kund- och medlemstjänst. De rättsliga grunderna för behandlingen är att fullgöra avtalet och våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår kund- och medlemstjänst. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Utveckling av produkter och tjänster

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för medlems- och kundanalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster, att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster och produkter samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Direktmarknadsföring

Vi använder dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av produkter och tjänster ovan) för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis telefon, e-post och brev. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter och svar på enkätfrågor för att genomföra och utvärdera undersökningar. Detta gör vi för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt vår verksamhet, vilket ligger i vårt berättigade intresse. Svaren på enkätfrågorna avidentifieras efter genomförd undersökning. I anslutning till avidentifieringen raderas samtliga enkätsvar. Det avidentifierade resultatet innehåller inga personuppgifter.

Evenemang

Vi använder dina kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser för att organisera och administrera olika evenemang. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och administrera evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang.

Potentiella kunder och medlemmar

I syfte att kontakta dig via telefon, e-post eller brev för marknadsföringsändamål samlar vi in dina kontaktuppgifter från ett offentligt eller privat register, exempelvis SPAR. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål raderas 3 månader efter insamlingen.

Jobbsökande

Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som huvudregel direkt efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas vid inaktualitet.

Anhöriga

Anhöriglista

Vi kan komma att behandla kontaktuppgifter till dig som anhörig till någon som är medarbetare hos oss. Detta gör vi för att vi ska kunna veta vem vi ska kontakta vid händelse av sjukdom eller olycka på arbetsplatsen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kontakta våra medarbetares anhöriga i sådana situationer.

Leverantörer och affärspartners

Tillhandahållande av avtal

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är leverantör eller affärspartner hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och kakor, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Kakor och liknade teknologier

Vår webbsida använder kakor för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka kakor vi använder och för vilka syften i vår information om användning av kakor.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Hur behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas längre om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som Upright anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Med ditt samtycke kan vi även komma att dela dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners så att de kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom Sverige.

Vilka rättigheter har jag?

Som medlem, kund, potentiell kund eller besökare på vår webbplats har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur använder jag mina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Upright Consulting AB, org. nr 556525-4065, med adress Box 14008, 167 51 Bromma personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Bolaget bestämmer om ändamål och medel för viss behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du du hittar på samma länk.

Hur kontaktar du oss?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@upright.se
Telefon: 08 – 920 00 00

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2019-06-11